Trang ứng dụng cho di động này không còn tồn tại nữa.

Để truy cập tài khoản, quý khách vui lòng sử dụng Ứng dụng Citi Mobile®

Quý khách có thể tải ứng dụng tại

Citi-Mobile-App-Store Citi-Mobile-Google-Play


Ngoài ra, quý khách có thể truy cập tài khoản của mình tại (www.citibank.com.vn)
This mobile site is no longer available.

To access your account, please use the Citi Mobile® App.

You can download the app at

Citi-Mobile-App-Store Citi-Mobile-Google-Play


Alternatively, you can access your account at (www.citibank.com.vn)